Zerie Yihuda (ዘርኢ ይሁዳ)

0
ልቢወለድ ዛንታ


 ዘርኢ ይሁዳ☆

ብግርማይ ተመስገን ካብ ዩጋንዳ
===================================
ቀዳማይ ክፋል…………… Part One
ግዚኡ ክረምቲ ብምዃኑ ተምሃሮ ዝዛነዩለን ምስ ቤተሰብ ዝራኸቡለን ካብ ወጻኢ ዝመጹ ገያሾ ውን መቕርቦም ዓዶም ዝርእዩለን ጠሊ ማይ ዝተሓወሰን ብየማነ ጸጋምካ ልሙዕ ሳዕሪ ትርእየለን ወርሓትየን፡ ካብ ስርሖም ዓመታዊ ዕረፍቲ ዝወሰዱ ሰራሕተኛታት ውን ተቛደስቲ ናይዚ ጸጋዮም፡ ካልእ ገጽ ምስ ንግንጽል ኣብ ፈቐዶ በረኻ ቀለብ ዓመቶም ንምምእራር ከርተት ዝብሉ ሓረስቶት፡ ካብ ትምህርቲ ኣዕሪፎም ነታ ዝረኸቡዋ ዕድል ስድርኦም ንምሕጋዝ ሓመድ ድፋጭኦም ዝሰትዩ መንእሰያት ይርኣዩ፡ ዓለም ገንጺልካ ዘይውዳእ ገጻት ካብ ሃለዋ ኩሉ ሰብ ነናቱ ዕጫ ኣልዒሉ ሂወቱ ይመርሕ፡ ንዕጭኡ ይግባይ ዝበለ ኸኣ ሂወቱ ክቕይር ዝከኣሎ ይፍትን፡ ኣብ ገለ ሰብ ውን እንትርፎቲ ዝቕየር መዓልትን ኣዋርሕን ኣብ ሂወቶም ዝመጽእ ለውጢ የለን። ሓደ ገጽ ካብ ሂወት ደቂ ሰባት ምስ ንግንጽል።
“እዋይ ሎሚኮ ቢኒ ከጥፍኣኒዩ”፡ ዶንግያ ከም ዘላ ትፈልጥያ ሰዓት 4 ገዛ ክመጻኪየ ዝበላ ድሮ ስዓት 5 ኮይኑሎ፡ ተመዛዚ ኮመዲኖ ኩሉ ተፈቲሑ ሓደ እንዳ ጨናመና፡ ሓደ ናይ ኣዝማልቶ፡ ሓደ ናይ ሕብሪ ወዲ ሕብሪ፡ ሓደ ናይ ፌኮ ፓሊስትራ በናጅር መስደዲ ጽፍሪ ሓጻውን ሓንጀመንጂ፡ ኮታስ እታ ኮመዲኖ እንዳ ናውቲ ህንጻ ዝሽየጠላ ፈራምየንታ ትመስል፡ ንሓደ ትኸፍት ንሓደ ትዓጹ 50 ኪሎ እንተ ነይራ 51 ኪሎ ኮይና ካብ ገዝኣ ትወጽእ። ‘ቢብ ቢብ’ ዝብል ክላክ መኪና ሰምዐት ‘ሰብ ኢሎሞ ሰብ ኢሎሞ ኣንታ ሰብ ኢሎሞ ሰብ ዝጎደሎ’ ሞባይላ ውን ተዳህየት፡ “omg! ሄሎ ቢኒ መጺኻ ኦኬ መጻኹ መጻኹ”፡ ኢላ ተወሳኺ ሰዓት ወዲኡ እቲ ንሪጎለ ዝበሃል ግዝየ ውን ጸንቂቓቶያ፡ “bye ማማ ከይደለኹ”፡
“ሕራይ ኣይተምሲዪ ግን ዛጓለይ”
ማዕጾ ገዝኣ ከፊታ ወጸት ።
ቢንያም ሓሪቑ ከም ዘሎ ይፍለጥ እንተኾነ ግን ለሚዱዎ’ዩ፡ ኣርሰናልን ቸልስን ጸወታ ጀሚሩ ክርኢ ኸሎ ይመጽእ ኣለኹ ይብላ፡ መኪና ምስ ኣተወት መን ስዒሩ ኢላ እንተ ሓቲታ ርጉጽ መልሲ ትረኽበሉ።
“sorry sorry ቢኒ ፍቕረይ ኡ………ሟ”፡
ኣብ ምዕጉርቱ ሰዓመቶ፡ መቸም ጓልኣንስተይቲ ከምኡ ኢላቶ ደጊሙ ዝኹሪ ወዲ ኣብ ከንፈሩ ክስዓም ዝደሊ ጥራዩ።
“ማርሞ ተቐይርኮ ንዓኺ ክጽበ”፡
“ዶንግየካ ምሽ I promise ሎሚ ናይ መወዳእታያ”። ተመባጽዐት፡ ለካ ክፍእቲ ጓል ናብ ነገር ተእትወካ ጽብቕቲ ጓል ግን ከም fire extinguisher ዝነደደ ልብኻ ኣጥፊኣ ከተዝሕሎ ግዝየ ኣይወስደላንዩ። በዚ ምኽንያት ከይኮነ ኣይተርፍን እተን ጽቡቓት ዝያዳ ተመራጽነት ዘለወን፡ ኣካልና ውን ‘ዓይኒ እንታይ ድራረይ’ ስለ ዝበለት ኩሉ ገዲፉ ድራር ዓይኒ ጥራይ ይምእርር።
“ናበይ ንኺድ ጽብቕተይ?”፡
“ናብታ ናይ ቀድምናዶ ንኺድ”፡
“ኣቲ ሎምስ ቢራባ ጋብዝና ካፈ ወዲ ካፈ እንዳ ወሰድኪኮ ምስ ቆልዑት ተውዕልና ኣለኺ፡ father በየንድኣ ኣምሲኻ ምስ ዝብለኒኮ መዋእለ ህጻናትየ ዝብሎ”፡
“ንስኻ ኸኣ ዘይስልችወካ ኩሉ ግዝየ ምሽ ይነግረካየ ቢራ ዝዓትር ወዲ፡ በትሪ ዝዓተረ ሃገረሰብ ወዲ ኮይኑዩ ዝስምዓኒ”፡
“ሎምስ ሃገረሰብ በሊ ጣውላ በሊ ኣብ ገለ ኣማሲና Nightclub ኢና ክንከይድ”፡
“ኣታ ቢኒ እንታይ ኢኻ ኩሉ ግዝየ ጭቕጭቕ ተምጽእ ኣምስየ ክኣቱ ከምዘይክእል ትፈልጥ እንዲኻ”፡
“እሞ እንታይ ኣድሚጽኪ?”፡
“ኣይፋል!”፡
“ኣየ ሳሮነይ መቸም ሰንበት ካብዞም ቤተክርስትያን ከይዶም ዝተቐበሉ ሰባት ካብኦም ዝሃደሙ ሸይጣውንቲ ናብኺዮም ዝመጹ”፡
“ሓቅኻ ሰላም ኢሎምኒ ኸኣ ምሳኻ ይውዕሉ”።
ኩሉ ግዝየ ካብ ዘባእሶም ነገርዩ፡ ዕላሎም ጸወትኦም ሓደኳ እንተኾነ ቦታ ኣብ ምምራጽ ግን ኣይሰማምዑንዮም፡ ንሳ ትደልዮ ህድእ ኢሉ ጽምው ዝበለ ዝሑል ሙዚቃ ዝስምዖ ካፈተርያ፡ ንሱ ዝደልዮ ጉብዝና ፈረስ ዘለዋ ጓል ሂዋን ምስቲ ትኽደኖ ጽባቔኣ ዘጉልሑ ክዳውንቲ እዚኣኮ ናተያ እንዳበለ ፈቐዶ night club ክኾርዓላ ይደሊ። መቸም ጽብቕቲ ጓል ሒዝካ night club ክትከይድ እንተ ኾንካ መላጉም ክብጥስ ዝደለየ ደረት፡ ካምቻ ከይቀድድ ዘፍርሕ ቀላጽም ክህልወካ ናይ ግድንዩ፡ ካብዚ እንተ ተሪፍካ ተጠሊዕካ ከተእውየሉ ትኽእል ዓው ዝበለ ድምጺ ክትውንን ኣለካ።
ጉዕዝኦም ናብታ ኩሉ ግዝየ ፍቕሮም. ዘኻፍዩላ ሳሌማ ካፈ ኣምርሑ፡
“ሳሮነይ ኣነ ዝገርመኒኮ ኣዚዩ ተፈታዊ መልክዕ ከለኪ ሓርጭ ወዲ ሓርጭ ድፍድፍ ተብሊዮ ሓንሳብ እንዳ ጠሓኒት ዝወዓልኪ ትመስሊ ሓንሳብ እንዳ ጡሕና በርበረ ዘርፈድኪ ትመስሊ፡ ብቐዳማይ ሳሚ ዓርከይ እንታይድዩ ኢሉኒ መስለኪ ኣብ ምዕጉርተይ ቀይሕ ኣብ ካምቻይ ሓመዳዊ በዚ ሓደ ናይ ኩሕሊ ጸሊም በዚ ብሪቕሪቕ ዝብል ገለ ምስ ርኣየ ኣንታ ዓርከይ ገዛኹም ቀለም ክትለኪ’ዲኻ ውዒልካ ኢሉኒ፡ ኣነ ኸኣ ነኖ ናይ ቅብኣ ስራሕ ጀሚረ’ለኹ ኢለዮ” ዘረብኡ ንርእሱ ኣስሓቖ፡
“ደሓን ናይ ናቱስ ናይዛ ዝዶንጎኹኻ ክትመልስ ኢልካ ዲኻ”፡
“ነኖ ቁምነገርየ ደሓር ደኣ ጉርምብያለ በል ግዛእ ኢሉኒ ወረ ከይድና ሓቲትና፡ እንተኾነ ምስ ብዝሒ ዓማዊል ከቢሩ ጸኒሑና፡ እቲ ዝሓሸ ዋጋ ማስክ ናይ ገጽ ኣሎ ኢሎምና፡ ኦይ ናይ ባንክ robbers ከይንመስል ይትረፈና ገለ ኢልና ገዲፍናዮ”፡
“እንታይ ትብል ወደይ ቀጽል ጥራይ ይሰምዓካ ኣለኹ”፡
“ሓቂ ኣይትጽልእያ ሳሮነይ መርዓ ገለ እንተ እንተኼድካኮ ብቐይሕካ ዝወጻኻ ናይ makeup brown ጸሊም ገለ ገጽካ ተንኪፉካ ናብቲ መርዓ special men ዝኸድካ special force መሲልካ ትወጽእ፡ ኣነ ውን ድሕርጅስ ካስኮ ገይረየ ክመጻኪ self-defence ምጥቃምዩ”።
ክትጻወሮ ዘይክኣለት ሳሮን ኢዱ ቆንጥያ ኣሕረረቶ፡ መኪና ይመርሕ ከምዘሎ ዝዘንግዐት ትመስል፡
“ኡፍ! መቸም ኣወዳት ሓበሻ ጥዑም ኣይወጻኩምንዩ”፡
“ኤ ምዓረይ ብዓል GUCCI, CHANEL ዝህቡኒ ኮምሽንኮ የለን ኣነ ሓቂየ ቶግ! ዘብላ”፡
“ቶ……………ግ!!!! በል”፡
“ሓቅኺ ዝኹሉ makeup ደኣ ንጣር ናተይ ኣይኮነን ንጣር ፈንጂ ይከላኸል”።
ጸወትኦም ‘ኣቃናጥዋ ድሙ ኛው ኛው’ ክመስል ሓንሳብ ይቆናጠዉ ሓንሳብ ይስሕቁ፡ ኣብ ሕጉስ መንፈስ ከለዉ ግን ሃንደበት…
Back

1. ……………………ይቕጽል………………

ዘርኢ ይሁዳ….
ደራሲ ግርማይ ተመስገን
2ይ ክፋል….
ዋው ዋው ዋው ትብል ሞተር ሳይክል ናይ ትራፊክ ብድሕሪኡ መጽዩ ደው ክብል ስለዝኣዘዞ ኩነታቶም ተዘሪጉ ኣብ የማናይ ቦታ ተጸጊዑ መኪንኡ ደው ኣበላ፡
“ቢኒ እንታይ ደኣ ደሓንድዩ?”፡
“እንድዕሉ መጻኹስከ ከዘራርቦየ” ብምባል ወረደ፡ ትራፊክ ካብ ሞተር ሳይክሉ ወሪዱ ታርጋ መኪና ድሕሪ ምጽሓፍ፡
“ሰላም ዝሓወይ ብኽብረትካ መምርሒ ፍቓድካዶ ክትህበኒ”፡
“ሰላም፡ ተስፋ ይገብር ኩሉ ሰላም ክኸውን”፡ ካብ ፖርተፍልይኡ ኣውጺኡ ምስ ሃቦ ኣቶኪሩ ድሕሪ ምጥማት፡
“ሕጊ ትራፊክ ስለዝጠሓስካየ ደው ኣቢለካ፡ ሲማፎሮ ቀይሕ ወሊዑ ኸሎ ጥሒስካዮ ሓሊፍካ”፡
“እም”፡ ስምባደ ተሰምዖ መንገዱ ዝጠፍኦ ኣይኮነን የግዳስ ምስ ሳሮን ከዕልል ከም ዘስገለ ተረዲእዎ ምስኪንኪን እንዳበለ፡
“ሓቅኻ ዝሓወይ ግን ኣጋጣሚ መካይን ስለዘይነበራየ”፡
“መካይን እንተዘየለዋኮ ሕጊሎ”፡
“ማለት ሰንበት ስለዝኾነ መገዲ ጽሙዋዩ ሰብ ውን የለን ንሓደጋ ዝዕድም ኣይኮነን ብምባልየ”፡
“ዝኸበርካ ቢንያም ሕጊ ሰንበት ኣይብል ረቡዕ፡ ሕጊ ትራፊክ ዝበሃል ከኣ ንድሕነት ኣጋርን ተሽከርከርትን ለይቲ ከይበለ ቀትሪ ይሰርሕ፡ ኣባል ትራፊክ ስለዝኾንኩ ኣብ ስርሐይ ኣለኹ፡ እንተዘየለ ኣነ ውን ሰንበት ምስ ስድራይ ከሕልፎ ደስ ምበለኒ well እንዳ ፈለጥካ ከምዝጠሓስካዮ ምምስካርካ ውን ካልኣይ ገበንዩ”፡ ቁጽሪ መምርሒ ፍቓድ እንዳ ርኣየ ናብታ ዝሓዛ ጥራዝ ይምዝግብ፡ ሳሮን ክሳዳ ንድሕሪት ጠውያ ትጥምት፡
“በጃኻ ዝሓወይ ተሓባበረና ይኣኸ ሰብ ኣበይ ይረኽቦ ኣይበሃልንዩ”። ቢንያም ዘይዓጠጦ ትራፊክ ጽሒፉ ወዲኡ ቅዳሕ ቆሪጹ ኣረከቦ፡
“ሕራይ ቢንያም እዛ ዝሃብኩኻ ቅዳሕ ኣብ ባንክ ከፊልካ ጽባሕ ካብ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ትራፊክ መምርሒ ፍቓድካ ክትወስድ ትኽእል፡ እዚ ንድሕነት ካልኦት ዝገበርኩዎ ኾይኑ ንድሕነትኩም ግን መቐነት ብዘይ ምጥቃምኩም ንዘቕጽዓኩም ምሒረካ ኣለኹ፡ ሰናይ ምዓልቲ”፡ ኢሉ ገዲፉዎ ተመርቀፈ። ናብ መኪንኡ ተመሊሱ ማዕጾ ገም ኣበሎ፡
“እሂ ቢኒ ናይ ደሓንድዩ ድኣ?”፡
“ኤ… ምሳኺ ክዛረብ ሲማፎሮ ቆሪጸዮ ቀጺዑኒ”፡
ሰሓቕ ክርትም በለት፡
“ጽቡቕ ገበረካ ናባይ ክጥምት ፈዘዝ ፈዘዝ ትብል ሽዑ መዘዝ ተምጽእ፡ ወረ እንቋዕ ሰብ ረጊጽካ ኣይበለካ”፡
“ትም በሊ ይኣኸ፡ ንስኺኸ ዘይትነግርኒ?”፡
“ኣንታ ጽቡቐይ ኣነ ድኣ ምሳኻ እንተልየኮ ኣብ ደበና ሰማይ ዘንሳፍፍ ዘለኹ ኮይኑዩ ዝስምዓኒ፡ ንዓኻድየ ክርኢ ወላስ ጎደና”፡
“ኣየ………… ቤላ ጀላቶ መዝሓሊት ልቢ”፡
“ጽቡቕ ኮንካ ንስኻስ ሰንበት ምድሪ ሕማቕ ትዛረብ ኣብኣ ትረኽባ”።
ዝተኾልፈ ጸወትኦም ብምቕጻል መናውሒ ዕምሪ ዝኾነ ዘለላ ፍቕሪ እንዳተኾላለሱ ዓበይቲ ጎደናታት ሓሊፎም ሳሌማ ካፈ ምስበጽሑ መኪንኡ ዓሺጉ፡
“ሳሮነይ ማዕጾ ክኸፍተልኪ ኣየድልንዩ ሓቀይ፡ ኣዋልድ ሓበሻ ወላ መኪና ደው ከይበለት ኣክሮባትየን ዝወርዳ ኢሎመን፡ ሳሮን ውን ፓራኮማንዶ ኢኺ ትመስሊ”፡
“ምሽ’ዶ…!! ምናልባት ጋኒን ዘለዋ ኣፋቂርካ ነይርካ ከይትኸውን፡ ሙኻን ንባዕልኻ ጋኒን”፡
“ሃ…ሃ…ሃ ደሓን ናቱስ ዕድመ ንሜክኣፕ ቁጽሪ ኣጋንንቲ ነክዩሎ”፡
“ዓይንኻ ጥራይ ርአ ከይትዕንቀፍ”፡
“ሓቂ ዘረባ ኣከዳድናኺ ምዕንቃፍ ኣይኮነን ተጽድፍያ ፓራሹት ተሕዝለካ”።
ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ቦታ መሪጾም ኮፍ በሉ፡ ኣሳሳይት ሰላምትኣ ድሕሪ ምልጋስ menu ሂባቶም ተመልሰት፡ ንስለ ስራሕ እምበር ዳርጋ ኩሉ ግዝየ ዝእዝዝዎ ፍሉጥዩ፡ ሎሚ ግን ሳሮን ከብደይ ብዙሕ ኣይጥዓኹን ብምባል ሓሳባ ቀይራ ለሚን ክትሰቲ ወሰነት፡ ከም ጠለቦም ንዓኣ ጹማቕ ለሚን ንዕኡ ኸኣ እስፕሬሶ ተቐረበሎም፡ ችርስ ዘብል ካብዘይተረኽበ ደቒቕ ከይጸንሐ ፊት ፊት ፊት ኢሉ ወድኣ፡ ቡን ወላፍዩ።
“ዓለም ከም እስፕሬሶ ሓጻርን ጥዕምትን ክትከውን ኣለዋ ሳሮነይ”፡
“ነኖ ቢኒ ከምዚ ለሚን እንበር ወላ ምጽጽ ኢላ ብዝሕቲ ማለት ነዋሕን”፡ ዘረብኦም ግን ዘይትሓስበ ነገር ወልዐት፡ ብመልሳ ስለ ዘይተሓጎሰ፡
“እሞ ብኸምኡዩ ማለትዩ መርዓ ተዳናጉይኒ ዘለኺ፡ ዔራ ዓለም ነዋሕያ ገናያ እንዳ በልኪ፡ ግን እዛ ብርጭቆኮ ካብ ኢድኪ ሞሊቓ ፋሕ ክትብል ትኽእልያ”፡
“ከምኡይለኳ ኣይሓሰብኩዎን፡ ግን ፍቕርኻ ውን ጥዑምን ሓጺርንዩ ማለት ድዩ?”፡
“ዎ ከምኡ ማለተይ ኣይኮንኩን ብኡ እንተገሚትኪዮ ግን ወላ ጀበና ምሉእ ክእዝዝ”፡
“እንድዒ ባዕልኻ መምጽኢ ደርፊ ባዕልኻ መጥፍኢ ደርፊ”፡
“ናብ ቁምነገርሞ ንእቶ ሳሮነይ፡ ፍቕርና ካብ ዝጅምር ድሮ ሸሞንተ ወርሒ ኮይኑ፡ ውድእ ውድእ ኣቢልና መርዓና ጌርና ሓዳርና እንተገበርና ይሓይሽ፡ ዝስኣናዮ የለን ጉዳይ ትምህርትኺ ኸኣ ብድሕሪኡ ክትቅጽልዮ ከም ትኽእሊ ነጊረኪየ፡ እዚ ትምሃርዮ ዘለኺ ናይ psychology ንኻልኦት ሰባት ዝርዳእ እምበር ንዓይ ክርዳእ ኣይከኣለን ዘሎ፡ ዘይትርድእለይ ግን?”፡ ዳግማይ ክርቢት ጨ…ር ኢላ ኣብ ሓሰር ተወተፈት፡
“ኣታ ቢኒ እንታይ ኢኻ ኩሉ ግዝየ ዝዘረባ ትደጋግሞ፡ እቲ ጸገም ኣረዲአካየ ስለምንታይ ተተመሊስና ናብቲ subject ንኣቱ”፡
“ሓቀየ ሳሮን! ኣነ ኸምዝመስለኒ እዚ ናይ ምእማንን ዘይምእማንን ጉዳዩ፡ ኣብ ልዕለይ እምነት እንተዝህልወኪ ንኽትውስኒ ኣይመጸገመክን”፡
“ዘይከውን’ንዶ ኣይትዛረብ፡ እንተዘይኣምነካዶ ክሳብ ሕጂ ምሳኻ ምሃለኹ፡ ምስዘይትኣምኖ ምኻድኮ ጎኒ ጎኒ ቀራን ብዕራይ ምኻድ ማለትዩ”፡
“እሞ እንታዩ ትጸገም!!! መስተ ጊደፎ ኢልክኒ ገዲፈዮ፡ ሽጋራ ኢልኪ ገዲፈዮ፡ ሓደ ኣፊቱ ምብላዕ ምስታይ ግደፎ በልኒ ክገድፎ”፡ ዘረብኡ ነድሪ ተሓዊሱዎ ክጥሕራ ደለየ፡
“ቢንያም! ኩሉ ግዝየ ዲና በዚ ክንጨቓጨቕ ትምህርተይ ክሳብ ዝውድእ ቁሩብ ዓቕሊ ግበር፡ ኣነ ውን ከም ዝመስለኒ ንስኻ ኣይኣመንካንን ዘለኻ”፡
“እንተ ዘይኣምነኪዶ ንሓዳር ንናብራ ምወሰንኩ?”፡
“ጽቡቕ ዘረባ ኣምጺኻ ንናብራ ካብ በልካ ምንባር ነዊሕዩ፡ ስለዚ እዚ ሓጺር ናይ ትምህርቲ ግዝየይ ነዚ ዘተዓናቕፎ ኣይመስለንን”፡
“በቃ በቃ!! ዝዘረባ ንግደፎ”፡ ኢዱ ሰው ኣበሎ፡ ምስ ኣካሉ ዝተላገበ እንተዘይከውን ዚንጎ ምበጽሐ፡
“ቢንያም ንስለ ምግዳፍ ኣይኮነን፡ ንተኣማመን፡ እምነት ማለት ከኣ ሱር ናይ ሓደ ፍቕሪዩ፡ ወላ ውን ሕማቕ ተረኺቡ እንተ ተቖርጸ ዳግማይ ይጥጥዕ፡ እምነት ዘይብሉ ፍቕሪ ግን ንግዚኡ ጥራይ ዘብለጭልጭ ጽሕዲ ክሪስማስ’ዩ”፡
“ኣቲ ሳሮን ጊደፍናንዶ!፡ ኢለኪኮየ እዚ ናይ psychology ትምህርትኺ ንብዙሕ ዝርዳእ ልቢ ኣፍቃሪ ግን ዘይዓጦዩ psychology ዝበሃል እንተልዩ ተምሃሪ”፡
“ቢንያም ኣይትላገጽ፡ እዚ ክንራኸብ ከለና ሰላምና ዝዘርግ ዘሎ ነገር መዕለቢ ንግበረሉ”፡
“ሳሮን! ነፋሪትዶ ኣብ ዔላ ትዓልብያ?፡ ልበይ ውንኮ ከምኣዩ፡ እቲ መዕለቢየይ ዝብሎ ሽግጥግጥ ኢኺ ኣቢልኪዮ ዘለኺ፡ ተሪፊ ዘሎ ልበይ ዓቕሊ ወዲኡ ምሕምሻሽ ጥራዩ፡ ኣብዚ ዓለም ዘሕዝነካ ነገር ልቢ ኣፍቀርቲ ንዝሕምሽሹ ዝቐጽዕ ሕጊ ብዘይምህላዉዩ”፡
“እንታይ ምስገበርኩየሞ ገበነኛ ዝኾንኩ?”፡
“ጥርጡር ከምዝእሰር ኣይትፈል’ጥን?”፡
“ብጥርጣረ እምበር ብጸለመ ኣይመስለንን”፡
“ሓቅኺ ብጓሂ ዝጸለም ጻዕዳ ልቢ ምስክር ስለዘይብሉዩ”።
ሰንበት መጸት ካብ ዘባእሶም ኣርእስቲዩ መብዛሕትኡ ግዝየ ቆጸራ ቤትፍርዲ ከምዘለዎም ፈፋይላቶም ሒዞምዮም ዝቐርቡ፡ ሎሚ ውን ስለ ዝተኾራረዩ ብዙሕ ከይጸንሑዮም ክወጹ ተገዲዶም። መኪንኦም ክስቀሉ ኸለዉ ግን…………
Back

ጥርጣረ Eritrean poem by Haileab Fitsum

0

ጥርጣረ

ኣንትን ክልተ መንታ ንኹሉ ሰማዕቲ፣

ድምጺ ዘበለ ነገር ዘይሓልፈክን ሓንቲ፣

ብዙሕ ትእክባ ካብዚ ኾነ ካብቲ፣

ግዜ ከይፈለኽን ቀትሪ ኣይትብላ ለይቲ።

ግደፋኒ ኢለክን ብዙሕ ሚዒደክን፣

ትሰምዓ እምበር ምዓስ፣ትእዘዛ ኮንክን፣

ንስኽን ክትቆልባ ክትዛረብ መልሓስ፣

ነገር እንዳኸደ ክመጽእ ከም ንፋስ፣

ሎሚ`ስ እንድዕለይ በቃ በዚሒኑ፣

እዚ ነገርክን ኩሉ ስኽፍክፍ ኢሉኒ፣

ዝተባህለ ነገራት ኩሉ እንዳኣከብክን፣

ንዓይ ክትምግባ ሙሉእ መዋእልክን፣

ካልእ ገዲፍክን እስኪ ኣምጽኣለይ ሓቂ፣

ናብ ብዙሕ እንዳኸድክን ኣይተብዝሓ ስርቂ፣

ሰባት እንተዓበዱ እንተብዝሑ ምርመራ፣

ንፈጣሪ ንኽረኽቡ እንተሓዙ ቆጸራ፣

የለን ጎይታኹም ኢሎም እንተብዝሑ ፈኸራ፣

እስኪ ደሓን ኣጆኽን ኣይትጠራጠራ፣

ኣብቲ ዝነብረሉ ኣብቲ ክቡር ስፍራ፣

ንሱ ከምዝነብር ብእምነት ሕደራ!

ንሱ ከምዝነብር ብእምነት ሕደራ!።

RECOMMENDED VIDEOS

POPULAR

Hey there!

Sign in

Forgot password?

Don't have an account? Register

Close
of

Processing files…